Special training

Prepared Yearsort descending Prepared by Module Title
2001 ILQSO PDF icon Hooggansa Dhangala’a Dhimmootaa.pdf
2001 ILQSO PDF icon Manneen Murtii Keessatti Raawwii Mirgootaa Fi Bilisummaawwan Bu’uuraa.pdf
2001 ILQSO PDF icon ITTI GAAFATAMUMMAA MIIDHAA OTOO WALIIGALTEEN HIN JIRAATIIN QAQQABU, KAN FOOYYA’E..pdf
2005 ILQSO PDF icon DHIMMOOTA MURTIIN XUMURA ARGATAN (RES JUDICATA) FI KEESSA DEEBII MURTII (REVIEW OF JUDGMENT)..pdf
2005 ILQSO PDF icon Hiikkoo Fi Raawwii Seeroota Farra Malaammaltummaa.pdf
2005 ILQSO PDF icon Mirgoota Dubartootaa fi Daa’immanii Qixa Sanadoota Idil-Addunyaa fi Seeroota Biyya Keenyaan Mirkanna’anii fi Raawwii isaa.pdf
2006 ILQSO PDF icon Adeemsa Waliin Qorannoo Yakkaa Gaggeessuu Keessatti Gahee Abbaa Alangaa fi Qorataa Poolisii.pdf
2007 ILQSO PDF icon Yakkoota Namaan Daldaluu Fi Godaantota Seeraan Ala Daangaa Ceesisuu Ittisuu fi To’achuu.pdf
2009 ILQSO PDF icon Eegumsa Qabeenya Kalaqa Sammuu Seeraa fi Hojimaata.pdf
2009 ILQSO PDF icon Gocha Daldala Seeraa Alaa To’achuu.pdf
2009 ILQSO PDF icon Hundeeffama, Hooggansaa fi Diigamiinsa Waldaa Aksiyoonaa fi waldaa Dhuunfaa Itti Gaafatamummaan isaa murtaa’ee..pdf
2009 ILQSO PDF icon Hundeeffama, Hooggansaa fi Diigamiinsa Waldaa Aksiyoonaa fi waldaa Dhuunfaa Itti Gaafatamummaan isaa murtaa’ee..pdf
2009 ILQSO PDF icon SAAYINSII FOORANSIKII ASHAARAA FI XIIN SAMMUU SHAKKAMAA.pdf
2011 ILQSO PDF icon Eegumsa Mirga namoomaa shakkamtootaa, himatamtootaa fi sirreeffamtoota seeraa.pdf
2011 ILQSO PDF icon Raawwii Murtii Hariiroo Hawaasaa fi Mirga Dursaa Seeraa fi Hojimaata Moojulii Leenjii Hojiirraatiif Qophaa’e.pdf
2011 ILQSO PDF icon Yakkoota Yaalii Ajjeechaa,Miidhaa Qaamaa fi Saal-Quunnamtii.pdf
2011 ILQSO PDF icon Dhiyeessa, Dhagahaa fi Madaallii Ragaa Seeraa fi Hojimaata .pdf
Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.